Họp trực tuyến trao đổi về kế hoạch thực tập viết KLTN và HKDN cho sinh viên K45

Chào các bạn sinh viên,

Khoa Luật xin mời các bạn tham dự buổi họp trực tuyến trao đổi về kế hoạch thực tập viết KLTN và HKDN cho sinh viên K45

Link họp: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afGNSks5z1DV3x2NcIU-KZGacNpfPmNW-OHPM7FRUZrA1%40thread.tacv2/1657619702738?context=%7b%22Tid%22%3a%22a74aa7fa-f7f9-4020-a84a-057abbba6e9b%22%2c%22Oid%22%3a%2227637c7b-38e5-49f1-b6b9-a5d3c9c2ff00%22%7d

Thời gian họp: 14:00 ngày 13/7/2022 (Thứ 4) 

Các bạn cố gắng thu xếp tham dự đầy đủ nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *