Sơ đồ tổ chức

TRƯỞNG KHOA

TS. DƯƠNG KIM THẾ NGUYÊN

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. TRẦN VÂN LONG

TS. NGUYỄN THỊ ANH

TRƯỞNG BỘ MÔN

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Th.S VÕ PHƯỚC LONG

Các học thuyết pháp lý

Luật Dân sự

Luật tố tụng dân sự

Luật Hôn nhân gia đình

Luật Hình sự

Luật Tố tụng hình sự

TRƯỞNG BỘ MÔN

LUẬT KINH TẾ

TS TRẦN HUỲNH THANH NGHỊ

Luật Kinh doanh

Luật doanh nghiệp

Luật Công ty

Luật Hợp đồng

Luật đất đai

Luật môi trường

Luật đầu tư

Luât kinh doanh bất động sản

TRƯỞNG BỘ MÔN

LUẬT QUỐC TẾ

TS. TRẦN VÂN LONG

Công pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế

Luật sở hữu trí tuệ

Luật học so sánh

Luật thương mại quốc tế

Luật cạnh tranh

TRƯỞNG BỘ MÔN

LUẬT & PHÁT TRIÊN

TS. DƯƠNG KIM THẾ NGUYÊN

Phương pháp Nghiên cứu Luật học

Luật và Phát triển

Luật và Quản trị địa phương

Luật Hiến pháp

Luật hành chính