DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VÀ THƯ KÝ KHOA TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI HỌC TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

STT Họ tên Chức vụ email Điện thoại Lĩnh vực phụ trách
1 Dương Kim Thế Nguyên Trưởng Khoa dktnguyen@ueh.edu.vn 0919063460 Sau Đại học
2 Nguyễn Thị Anh Phó Khoa anhluatkt@ueh.edu.vn 0937024679 Đại học
3 Võ Thị Ngọc Hương Thư ký hành chính ngochuong@ueh.edu.vn 0987115780
4 Huỳnh Minh Phương Thư ký Khoa học và HTQT phuonghm@ueh.edu.vn 0353374471