Thông báo về thực tập tốt nghiệp khóa 44 Đại học chính quy năm 2021

        Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến Kế hoạch thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp cũng như thực hiện Học kỳ doanh nghiệp cho sinh viên của Khoa Luật. Căn cứ Tờ trình số 102/TTr-ĐT ngày 15/7/2021 của Phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, hình thức Thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên Khóa 44 hệ Đại học chính quy sẽ thực hiện như sau:

  1. Học kỳ doanh nghiệp: có thể triển khai trong các tình huống sau:
  • Tình huống 1: Sinh viên thực tập tại các địa phương hoặc doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Doanh nghiệp vẫn tiếp nhận sinh viên và bố trí sinh viên làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.
  • Tình huống 2: Doanh nghiệp tham gia HKDN có kế hoạch cho sinh viên làm việc online và phân công nhân sự tại doanh nghiệp hướng dẫn sinh viên.
  • Tình huống 3: Doanh nghiệp tham gia HKDN có kế hoạch cho sinh viên vừa làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, vừa làm viêc online.
  1. Khóa luận tốt nghiệp: có thể thực hiên theo hướng nghiên cứu (không có đơn vị thực tập)

Các Biểu mẫu dùng cho Học kỳ doanh nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp có thể download tại: https://law.ueh.edu.vn/bieu-mau/