028.38221709

THÔNG BÁO (Về việc: hướng dẫn nộp Khoá luận tốt nghiệp và Báo cáo thực tập đối với VB2 và VHVL)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho sinh viên thuận tiện trong việc nộp Khoá luận tốt nghiệp (KLTN) và Báo cáo thực tập (BCTT), Khoa Luật hướng dẫn nộp việc nộp KLTN và BCTT như sau: 

1. Đối với sinh viên thực hiện viết Khóa luận tốt nghiệp và có thực hiện Báo cáo thực tập

a. Về xác nhận Báo cáo thực tập

  • Về xác nhận của nơi thực tập: sinh viên gửi Báo cáo thực tập cho đơn vị thực tập để được thực hiện đánh giá vào Phiếu Đánh giá kết quả thực tập. Hình thức gửi và thực hiện: qua email.
  • Sau đó, sinh viên forward (Chuyển tiếp) email của nơi thực tập trả lời xác nhận về hoàn thành thực tập và cho điểm vào Phiếu đánh giá kết quả thực tập cho Giảng viên hướng dẫn (đính kèm cả file).
  • Giảng viên hướng dẫn sẽ xem xét và đánh giá vào cột trong Bảng tổng hợp do Thư ký khoa lập. Nội dung đánh giá: hoàn thành/không hoàn thành và nhập điểm nơi thực tập đánh giá sinh viên. 

b. Về nộp KLTN và Báo cáo thực tập

  • Sinh viên gửi vào email: thesis.law@ueh.edu.vnanhluatkt@ueh.edu.vn hai files: (1) File quét Turnitin Khóa luận tốt nghiệp; (2) File Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện (gồm cả Báo cáo thực tập + khóa luận tốt nghiệp).  
  • Cách đặt tên file nộp: [Số thứ tự trong danh sách lớp]_[Họ và tên]_[Khóa]_[Lớp]_KLTN/BCTT

2. Đối với sinh viên thực hiện viết Khóa luận tốt nghiệp và không thực hiện Báo cáo thực tập (chỉ áp dụng đối với sinh viên gặp các trường hợp đặc biệt và GVHD có báo cáo danh sách về khoa) 

  • Sinh viên gửi vào email: thesis.law@ueh.edu.vnanhluatkt@ueh.edu.vn hai files: (1) File quét Turnitin Khóa luận tốt nghiệp; (2) File word Khóa luận tốt nghiệp. 
  • Cách đặt tên file nộp: [Số thứ tự trong danh sách lớp]_[Họ và tên]_[Khóa]_[Lớp]_KLTN

Reviews