028.38221709

THÔNG BÁO (Về việc: hướng dẫn nộp Khoá luận tốt nghiệp và hồ sơ Học kỳ doanh nghiệp đối với K44)

Do tình hình dịch bệnh Covid-1a9 vẫn còn diễn biến phức tạp, để tạo điều kiện cho sinh viên thuận tiện trong việc nộp Khoá luận tốt nghiệp (KLTN)/ hồ sơ Học kỳ doanh nghiệp (HKDN), Khoa Luật hướng dẫn nộp việc nộp KLTN/ hồ sơ HKDN như sau: 

1. Đối với sinh viên thực hiện viết Khóa luận tốt nghiệp và có thực hiện Báo cáo thực tập

a. Về xác nhận Báo cáo thực tập

 • Về xác nhận của nơi thực tập: sinh viên gửi Báo cáo thực tập cho đơn vị thực tập để được thực hiện đánh giá vào Phiếu Đánh giá kết quả thực tập. Hình thức gửi và thực hiện: qua email.
 • Sau đó, sinh viên forward (Chuyển tiếp) email của nơi thực tập trả lời xác nhận về hoàn thành thực tập và cho điểm vào Phiếu đánh giá kết quả thực tập cho Giảng viên hướng dẫn (đính kèm cả file). 
 • Giảng viên hướng dẫn sẽ xem xét và đánh giá vào cột trong Bảng tổng hợp do Thư ký khoa lập. Nội dung đánh giá: hoàn thành/không hoàn thành và nhập điểm nơi thực tập đánh giá sinh viên. 

b. Về nộp KLTN và Báo cáo thực tập

 • Sinh viên gửi vào email: thesis.law@ueh.edu.vnanhluatkt@ueh.edu.vn hai files: (1) File quét Turnitin Khóa luận tốt nghiệp; (2) File Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện (gồm cả Báo cáo thực tập + khóa luận tốt nghiệp).  
 • Cách đặt tên file nộp: [Số thứ tự trong danh sách lớp]_[Họ và tên]_[Khóa]_[Lớp]_KLTN/BCTT

2. Đối với sinh viên thực hiện viết Khóa luận tốt nghiệp và không thực hiện Báo cáo thực tập

 • Sinh viên gửi vào email: thesis.law@ueh.edu.vnanhluatkt@ueh.edu.vn hai files: (1) File quét Turnitin Khóa luận tốt nghiệp; (2) File word Khóa luận tốt nghiệp. 
 • Cách đặt tên file nộp: [Số thứ tự trong danh sách lớp]_[Họ và tên]_[Khóa]_[Lớp]_KLTN

3. Đối với sinh viên thực hiện Học kỳ doanh nghiệp

 • Sinh viên gửi Hồ sơ Học kỳ doanh nghiệp cho Doanh nghiệp hướng dẫn Học kỳ doanh nghiệp để đơn vị tiệp nhận và hướng dẫn HKDN thực hiện đánh giá vào Hồ sơ (theo các Biểu mẫu đăng tải trên web khoa và gửi cho Doanh nghiệp học kỳ doanh nghiệp). Hình thức gửi và thực hiện: online (qua email)
 • Sau đó, sinh viên forward (Chuyển tiếp) email của Doanh nghiệp học kỳ doanh nghiệp về đánh giá hồ sơ Học kỳ doanh cho Giảng viên hướng dẫn (đính kèm tất cả các files). 
 • Giảng viên hướng dẫn sẽ xem xét và đánh giá theo mẫu. Hình thức đánh giá: online. Sau khi Giảng viên hướng dẫn hoàn tất Bản đánh giá thì sẽ gửi lại cho Sinh viên.
 • Sinh viên gửi toàn bộ Hồ sơ (đã có đánh giá online của Doanh nghiệp Học kỳ doanh nghiệp và Giảng viên hướng dẫn) vào email: thesis.law@ueh.edu.vnanhluatkt@ueh.edu.vn .
 • Cách đặt tên file nộp: (Số thứ tự trong danh sách lớp)_(Họ và tên)_(Khóa)_(Lớp)_HKDN

Reviews