Chương trình song bằng Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương

Nắm bắt nhu cầu không ngừng học hỏi kiến thức của người học, chương trình song ngành tích hợp Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương ra đời. Tham gia chương trình, người học vừa được tiếp thu những kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị, quản lý và lãnh đạo trong khu vực công, đồng thời có những kiến thức nền tảng pháp lý trong các lĩnh vực của đời sống.

Với chuyên ngành kinh tế chính trị: cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị nắm vững kiến thức thuộc chuyên ngành, trở thành người phân tích kinh tế có năng lực, có tư duy khoa họcphản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Có thể tiếp tục học tập sau đại học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Với chuyên ngành Luật và Quản trị địa phương: đào tạo những chuyên viên pháp lý có kiến thức và kỹ năng toàn diện về môi trường thể chế chính trị, kinh tế và luật pháp phục vụ phát triển, hiểu biết sâu sắc về thực hiện pháp luật trong bối cảnh kinh tế xã hội và thể chế chịu sự tác động của toàn cầu hoá và chuyển đổi số. Người học có tư duy phản biện nhằm nhận diện những thách thức đến từ sự can thiệp của nhà nước, đặc biệt là của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện vai trò quản trị địa phương và tương tác với các bên có liên quan như người dân, doanh nghiệp, từ đó góp phần đề xuất các ý kiến tư vấn hoặc đưa ra những quyết định pháp lý trong khu vực công và tư. Sau khi hoàn thành chương trình học, người học có thể đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại cơ cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các bộ phận pháp lý trong các doanh nghiệp (bộ phận pháp chế doanh nghiệp) hoặc các công ty luật, các tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Trúng tuyển vào chương trình Kinh tế chính trị, người học có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương. Sau 4 năm, người học sở hữu bằng tốt nghiệp Kinh tế chính trị và bằng đại học thứ hai của chương trình Luật và Quản trị địa phương.

Chương trình đào tạo song ngành trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; khả năng phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; kiến thức về kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế vĩ mô, kinh tế công, chính sách kinh tế – xã hội; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị đồng thời sinh viên còn được trang bị các kiến thức về Luật và quản trị địa phương.

Ganas69 Uber77 Gacor77