Biểu mẫu

DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

 

I. HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP

Hướng dẫn quy trình kiến tập (áp dụng vào học kỳ 6 của chương trình đào tạo)

2022 -QUY-CHẾ-KIẾN-TẬP

File mẫu báo cáo kiến tập (kèm theo phiếu đánh giá kiến tập của đơn vị kiến tập)

2022-MAU-FILE-BAO-CAO-KIEN-TAP

File logo

Logo

II. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Updated 05/8/22)

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và viết khóa luận tốt nghiệp cho các khóa chính quy, vừa học vừa làm, VB1 và VB2, áp dụng từ tháng 3 năm 2022 1. HUONG-DAN-THUC-TAP-VIET-KHOA-LUAN- 6.2022 (1)

Mẫu file Báo cáo thực tập cho các khóa chính quy 3. KHOA-LUAT-MAU-BAO-CAO-THUC-TAP 6.2022

Template dùng cho viết Khóa luận tốt nghiệp các khóa đào tạo chính quy, vừa học vừa làm, bậc đại học VB1 và VB2 2. MAU KHOA LUAN TOT NGHIEP – KHOA LUAT – 6.2022 (1)

Template dùng cho viết Khóa luận tốt nghiệp Khóa 44 Đại học Chính quy (hướng nghiên cứu, không thực hiện thực tập tốt nghiệp) MAU KHOA LUAN TOT NGHIEP K44 – KHONG TT

 

III.  HỌC KỲ DOANH NGHIỆP (updated 04/8/2022)

1. Nhật ký làm việc – HKDN 2022

2. Báo cáo kinh nghiệm – HKDN 2022

3. Bản đánh giá của DN – HKDN 2022

4. Bản đánh giá của GV UEH- HKDN 2022

Danh sách các doanh nghiệp tham gia : tham khảo

https://law.ueh.edu.vn/nhu-cau-doanh-nghiep-tiep-nhan-sinh-vien-tham-gia-hoc-ky-doanh-nghiep-nam-2022/

DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

Template và hướng dẫn viết luận văn thạc sĩ luật hướng nghiên cứu và ứng dụng

Lưu ý: Hệ đào tạo thạc sĩ theo hướng nghiên cứu và ứng dụng sử dụng chung một mẫu template, nhưng có sự khác biệt cụ thể như sau:

  1. Luận văn theo hướng ứng dụng phải gắn liền với một tổ chức, đơn vị, địa phương cụ thể;
  2. Độ dài luận văn hướng ứng dụng chỉ yêu cầu 40 trang; hướng nghiên cứu trung bình 60 trang.
  3. Phần tổng quan tình hình nghiên cứu; khung lý thuyết; ý nghĩa khoa học của luận văn là khuyến khích nhưng không bắt buộc trong luận văn thạc sĩ hướng ứng dụng.
  4. Để theo hướng quốc tế hóa, trở thành dữ liệu cho các sinh viên nước ngoài lâu dài thì Luận văn Ths Luật Nghiên cứu có phần Absract, Key Word bằng tiếng Anh, nhưng yêu cầu này không áp dụng đối với luận văn ths ứng dụng.

Mẫu template chính thức (2018) download tại đây

UEH_LLM_Thesis_Templates_Edition 2nd_2018

Một số kinh nghiệm cần lưu ý trước khi bảo vệ luận văn UEH LLM

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Endnote cho trích dẫn trong khóa luận

Endnote_UEH_2018