Luật và Quản trị địa phương

Với chuyên ngành Luật và Quản trị địa phương: đào tạo những chuyên viên pháp lý có kiến thức và kỹ năng toàn diện về môi trường thể chế chính trị, kinh tế và luật pháp phục vụ phát triển, hiểu biết sâu sắc về thực hiện pháp luật trong bối cảnh kinh tế xã hội và thể chế chịu sự tác động của toàn cầu hoá và chuyển đổi số. Người học có tư duy phản biện nhằm nhận diện những thách thức đến từ sự can thiệp của nhà nước, đặc biệt là của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện vai trò quản trị địa phương và tương tác với các bên có liên quan như người dân, doanh nghiệp, từ đó góp phần đề xuất các ý kiến tư vấn hoặc đưa ra những quyết định pháp lý trong khu vực công và tư. Sau khi hoàn thành chương trình học, người học có thể đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại cơ cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các bộ phận pháp lý trong các doanh nghiệp (bộ phận pháp chế doanh nghiệp) hoặc các công ty luật, các tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC

  1. Liên thông từ cao đẳng lên đại học

 Người dự tuyển đã có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng (gồm Cao đẳng chuyên nghiệp và Cao đẳng Nghề) với ngành đào tạo thuộc ngành phù hợp (khối ngành gần, cùng khối ngành) hoặc khối ngành xa đối với ngành đăng ký dự tuyển.

 Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  1. Liên thông từ trung cấp lên đại học

– Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

– Người dự tuyển đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy định hiện hành).

 Người dự tuyển đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

Ganas69 Uber77 Gacor77